GENEL BİLGİ

KURULUŞ
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan Daire Başkanlığımızın kuruluş gerekçesi, 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde tanımlanan Üniversite İdari Teşkilatı'na dayanır.

GENEL
Daire Başkanlığımız, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin sahip olduğu mevcut kaynakların (insan, para ve malzeme gibi) en uygun ve verimli şekilde kullanılması suretiyle hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini temel amaç olarak hedeflemiştir.

MİSYON
Üniversitemizde hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yürütülmesi için personel, makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkanları çerçevesinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

VİZYON
Üniversitemize sağlanan kaynaklar doğrultusunda, ihtiyaçları yerinde, zamanında, yasalara uygun şekilde ve kaliteden ödün vermeden karşılayan, yenilikçi, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir Başkanlık olmaktır.

DEĞERLERİMİZ
Toplumsal yararlılık Çağdaşlık Yenilikçilik ve yaratıcılık Katılımcılık Güvenilirlilik Şeffaflık Hizmet ve kalite anlayışı

İLKELERİMİZ
İdari çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak Etik anlayışa sahip olmak Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek Kaynakları etkin kullanmak Yönetimde adil ve tutarlı olmak Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek Teknolojik gelişime açık olmak Kurumsal iletişime açık olmak

STRATEJİK AMAÇLAR
Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak için gerekli altyapıyı geliştirip güçlendirmek. Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin arttırılacağı imkanlar oluşturmak.


  • Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel Sekreterlik, Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliğine ait yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, bütçe ödenekleri ve harcama durumlarını izlemek
  • Rektörlük ve bağlı birimlerine ait ihale işlemlerini gerçekleştirmek
  • Rektörlük ve bağlı birimlerine ait satın alma işlemlerini gerçekleştirmek
  • Rektörlük, Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Merkezler, Genel Sekreterlik, Genel Sekreterliğe Bağlı Daire Başkanlıklarına ait her türlü malzemenin giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yaptırmak
  • Kurum içi ve dışından Rektörlüğe gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere sevkinin sağlanması,
  • Üniversitemiz Rektörlük ve birimlerine ait arşivlik malzemelerin arşivlenmesi, tasnifi ve imhası, birimlerin arşivlik malzemelerden yararlanması gibi işlemlerin yürütülmesi
  • Rektörlük ve bağlı birimlerin temizlik işlerinin yürütülmesi, rektörlük araçlarının sevk ve idaresinin takibi ve kontrolünü yapmak vb.